top of page

Protected by the forest – You love your boots; we keep the love alive

Espoo, 28 October 2021 – Nordic BioTech Group Ltd, marketed as NordShield® ("NordShield®") announces the market entry of a new, cutting edge, disinfectant technology that eliminates and prevents bacteria and bad odour in consumer goods on a new level. The disinfectant is to be used in Macserien shoe refresher against bacteria and bad odour.


"The technology is unique, and tests have shown that it is both efficient and sustainably produced. It will revolutionize the way we perceive the problem with bad smell", says David Eriksson, CEO of Macserien.

Behind the innovation is the Finnish research and innovation company NordShield®, with many patent applications in its portfolio. The biotechnology behind the new product instantly kills microbes and leaves a long-lasting and enhancing surface protection up to seven weeks after application. It can be applied to prevent bacteria and fungi responsible for odour, staining, and deterioration.


"We are delighted to be working together with Macserien, a highly respected producer. We share the same values and conviction of ensuring environmental sustainability with high-quality products. We are looking forward to a long and scalable collaboration with the team", says Kristoffer Ekman, CEO of NordShield.

Contrary to current mainstream products on the market, NordShield® technology is biodegradable and free of heavy metals, such as widely used silver and copper or quaternary ammonium compounds. The innovative technology is based on its unique layer formation. The technology creates a physical layer on the treated surface that acts as an invisible armour against bacteria and viruses.


The NordShield® biotechnology will be used in the Macserien shoe refresher "Fräscha Skor" as a first step and will soon be available at sports, outdoor and retail stores in Sweden.


"Our mission is to work for a cleaner world, and we do this by providing our customers with professional and sustainably produced cleaning products. We are thrilled to bring this product onto the market and provide our customers with both, a sustainable and powerful product", says David Eriksson.

About Macserien

Macserien manufactures and develops high-quality environmentally friendly cleaning products. We offer an exciting and efficient product mix with unique concepts for both large and small companies. Since its inception in 1989, the company has been characterized by inventive tradition and responsibility. Our mission is to work for a cleaner world, we do this by providing our customers with professional and environmentally friendly cleaning products. We are responsible for transportation and train our customers on-site when we deliver the goods. Our expertise and experience in the industry has allowed us to solve customers' entire problems, from ear to loaf. Many years of product development and close collaborations with customers have deepened our knowledge of developing unique concepts and acting as experienced advisors.


About NordShield®

Nordic BioTech Group, branded as NordShield®, is the world-leading innovative biotechnology company in the field of developing new bio-based antimicrobial solutions. Founded in 2016 and headquartered in Espoo, Finland, NordShield® is disrupting the field of antimicrobial technology through a durable, wood-based alternative for antimicrobial surface protection utilized across applications and industries. NordShield® as a commercial technology was born after more than ten years of researching, developing, testing, verifying, certifying, and patenting. The result is a revolutionary technology with a unique combination of naturality, power and efficacy. This scalable technology enables the strongest protection with the highest innovativeness - a creation as unique and powerful as nature and one that leaves nothing but goodness behind.


For more information, visit www.nordshield.com


Contact to NordShield®:

Emmi Kavander, Chief Communications Officer / NordShield®

emmi.kavander(at)nordshield.comDisclaimer:

This document may contain statements related to Nordic Biotech Group Ltd's future business and financial performance and future events or developments that may constitute forward-looking statements. Nordic BioTech Group Oy does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness, or updated status of any such statements. Nordic Biotech Group neither intends nor assumes any obligation to update or revise these statements in light of developments that differ from those anticipated. Nordic BioTech Group Oy and its affiliates are not liable for any decision made or action taken in conjunction with the information and/or statement in this document or for any related damage.


This document contains statements that are only applicable within the European Union, and this document is intended only for distribution within the European Union. Nordic BioTech Group Oy does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of any such statements and is not liable for any such statements.


__________________


TRANSLATION OF PRESS RELEASE


PRESSMEDDELANDE OKTOBER 28, 2021Skyddad av skogen - Du älskar dina skor; vi håller kärleken vid liv


En ny, avancerad desinfektionsteknologi eliminerar och förhindrar bakterier och dålig lukt i konsumtionsvaror på en helt ny nivå. Desinfektionsmedlet används i Macseriens produkt för skouppfräschning mot bakterier och dålig lukt.


"Teknologin är unik, och tester har visat att den är både effektiv och hållbart producerad. Det kommer att revolutionera hur vi uppfattar problemet med dålig lukt", säger David Eriksson, VD för Macserien

Bakom innovationen står det finska forsknings- och innovationsföretaget NordShield, som har ett flertal patentansökningar i sin portfölj. Bioteknologin bakom den nya produkten dödar mikrober med omedelbar verkan och lämnar ett långvarigt skydd på upp till sju veckor efter applicering. Det kan appliceras för att förhindra bakterier och svampar som resulterar i lukt, missfärgning och försämring av skornas kvalitét.


"Vi är väldigt glada över att få arbeta tillsammans med Macserien, en mycket respekterad tillverkare inom industrin. Vi delar samma värderingar och övertygelse om att säkerställa miljömässig hållbarhet med högkvalitativa produkter. Vi ser fram emot ett långt och skalbart samarbete med teamet", säger Kristoffer Ekman, VD för NordShield.

I motsats till dagens vanliga produkter på marknaden är NordShield -teknologin biologiskt nedbrytbar och fri från tungmetaller, så som silver och koppar, eller kvaternära ammoniumföreningar. Den innovativa tekniken bygger på dess unika filmformering. Teknologin skapar ett fysiskt skikt på den behandlade ytan, varvid skiktet fungerar som ett osynlig pansar mot bakterier och virus.


NordShield kommer i ett första skede att användas i Macseriens skouppfräschare "Fräscha Skor". Produkten kommer huvudsakligen att finnas tillgänglig hos utvalda sko-, sport- och outdoor handlare och säljs via Sportmarket AB i både Norden och Tyskland.

NordShield®-bioteknologin kommer att användas i Macseriens skouppfräschare "Fräscha Skor" som ett första steg och kommer även snart att finnas tillgänglig i sport- och friluftsbutiker i Sverige.


"Vårt uppdrag är att arbeta för en renare värld, och vi gör detta genom att förse våra kunder med professionella och hållbart producerade produkter. Vi är glada över att få den här produkten på marknaden och ge våra kunder en både hållbar och effektiv produkt", säger David Eriksson.

Om Macserien

Macserien tillverkar och utvecklar miljövänliga rengöringsprodukter av hög kvalitet. Vi erbjuder en spännande och effektiv produktmix med unika koncept för både stora och små företag. Sedan starten 1989 har företaget präglats av uppfinningsrik tradition samt ansvarstagande. Vårt uppdrag är att arbeta för en renare värld, och vi gör detta genom att förse våra kunder med professionella och miljövänliga rengöringsprodukter. Vi ansvarar för transporten och utbildar våra kunder på plats när vi levererar varorna. Vår expertis och erfarenhet i branschen har gett oss möjligheten att lösa kundernas utmaningar ifrån ett helhetsperspektiv. Många års produktutveckling och nära samarbete med kunder har fördjupat vår kunskap i att utveckla unika koncept och agera som erfarna rådgivare.


Om NordShield®

Nordic BioTech Group, som marknadsförs under varumärket NordShield®, är ett världsledande innovativt bioteknologiföretag inom utveckling av nya biobaserade antimikrobiella lösningar. Bolaget som grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Esbo, Finland, ändrar tack vare sin NordShield® teknologi synen på antimikrobiell teknologi genom ett hållbart, träbaserat alternativ för antimikrobiellt yt-skydd, som används inom olika applikationer och industrier. NordShield® som en kommersiell teknologi föddes efter mer än tio års forskning, utveckling, testning, verifiering, certifiering och patentering. Resultatet är en revolutionerande teknologi med en unik kombination av naturlighet, kraft och effektivitet. Den skalbara teknologin kombinerar det starkaste skyddet med hög grad av innovation - en skapelse lika unik och kraftfull som vår natur.


För mer information, besök www.nordshield.com


Kontakt till NordShield®:

Emmi Kavander, kommunikationschef / NordShield®

emmi.kavander(at)nordshield.comFriskrivningsklausul

Detta dokument kan innehålla uttalanden relaterade till Nordic Biotech Group Oy: s framtida verksamhet och finansiella resultat och framtida händelser eller utveckling som kan utgöra framtidsinriktade uttalanden. Nordic BioTech Group Oy lämnar inga uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten, fullständigheten eller uppdaterade statusen för sådana uttalanden. Nordic Biotech Group varken avser eller åtar sig någon skyldighet att uppdatera eller revidera dessa uttalanden mot bakgrund av utvecklingen som skiljer sig från den förväntade. Nordic BioTech Group Oy och dess dotterbolag ansvarar inte för beslut som fattas eller åtgärder vidtas i samband med informationen och/eller uttalandet i detta dokument eller för relaterad skada.


Detta dokument innehåller uttalanden som endast är tillämpliga inom Europeiska unionen, och detta dokument är endast avsett för distribution inom Europeiska unionen. Nordic BioTech Group Oy lämnar inga uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten, fullständigheten eller uppdaterad status för sådana uttalanden och ansvarar inte för sådana uttalanden.


Comentarios


bottom of page